Facebook
Word fan op Facebook
Word fan op Facebook.

Klik hier:

Beveel ons aan
Versand in unter 24hEinen Monat gratis Rücksendung

Algemene voorwaarden van het affiliate programma

1. Onderwerp

1.1 Doel van dit contract is de deelname aan het getDigital partner-programma van Stern & Schatz GbR (later genoemd getDigital). Het partner-programma maakt het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor aanbevelingen van klanten voor de online shop van getDigital.

2. Verplichtingen van de affiliate

2.1 Wanneer de partner getDigital promoot op een internetpagina, dient hij zich aan de volgende verplichtingen te houden:

2.1.1 De partner garandeert dat hij getDigital niet zal aanbevelen op pagina's waarvan de inhoud tegen de zedelijke norm of de wet in gaat, in het bijzonder met inbegrip van de presentatie van geweld, seksuele beelden evenals discriminerende en beledigende verklaringen met betrekking tot ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele affectie of leeftijd.

2.1.2 De partner bevestigt dat de inhoud van de pagina waarop hij getDigital promoot geen inbreuk zal maken op rechten van derden, waaronder in het bijzonder octrooi-, kopieer-, handelsmerk- of andere commerciële rechten.

2.1.3 De partner garandeert dat hij getDigital niet promoot op websites die als doel hebben in waardebonnen te promoten.

2.2 Wij wijzen er met name op dat commerciële e-mails alleen aan geadresseerden die specifiek de toestemming hebben gegeven kunnen worden verzonden.

2.3 Voor het geval dat er door zijn reclame-activiteiten claims ontstaan van een derde partij, is de partner verplicht om getDigital ontheffen van iedere eis en van alle kosten als gevolg van hun verdediging.

2.4 Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen, is het de partner niet toegestaan om het partner programma te gebruiken voor doeleinden waar al een vergoeding voor wordt ontvangen (bijvoorbeeld door een prijs voor een loterij weg te geven).

2.5 Het is de partner niet toegestaan om een SEM-campagne (Google AdWords) te gebruiken. Bovendien, een techniek om cookies te genereren is ook verboden (cookie dropping).

3.Verplichtingen van getDigital

3.1 getDigital betaald voor elke succesvolle bestelling 16% van het orderbedrag (exclusief verzending en BTW). Een bestelling is succesvol, indien een klant via de link met de partner ID op een pagina van getDigital terecht komt of zodra hij de partner ID tijdens de transactie zelf invoert. Wanneer de klant via een link op de website terecht komt, wordt er voor 30 dagen een cookie geplaatst. Een bestelling is alleen geldig als de cookie aanwezig is tijdens de bestelling. De cookie wordt alleen verwijderd als de klant in de tussentijd bij een andere partner een bestelling plaatst. Daarnaast is een bestelling alleen geldig indien de klant de bestelling heeft ontvangen, de rekening heeft betaald en niet heeft geannuleerd. getDigital wijst de commissie direct toe zodra de bestelling is ontvangen, maar verwijdert deze direct indien de bestelling niet succesvol blijkt te zijn.

3.2 getDigital biedt een beveiligde zone voor de partner waarin hij de tot dusver verdiende commissie kan zien.

3.3 getDigital houdt zijn postorder bedrijf beschikbaar voor ten minste 97% van het jaar.

3.4 getDigital verzamelt de provisies tot dat de partner om uitbetaling vraagt.

4. Annulering van het contract

4.1 Dit contract kan door beide partners op elk moment en met onmiddelijke ingang worden geannuleerd. De annulering dient schriftelijk te worden vastgelegd.

5. Autonomie van de contractuele partners

5.1 getDigital en zijn partner zijn onafhankelijke partijen. Dit contract is geen gezamelijke onderneming of community en is ook geen werknemer - werkgever relatie of agentuurovereenkomst. Noch getDigital noch zijn partner zijn bevoegd om in de naam van de andere partner op te treden of verklaringen af te leggen.

6. Gegevensbescherming

6.1 Volgens artikel 28 van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) informeren wij u dat de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van onze zakelijke transacties worden verwerkt en opgeslagen door een EDP-systeem, overeenkomstig paragraaf 33 (BDSG). Persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

7. Juridische Locatie

7.1 Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen en bevoegde rechtbank voor alle verschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Kiel, voor zover de contractpartner een handelaar of een rechtspersoon is van publiek recht. De contractuele relatie ligt ten grondslag aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

8. Bescherming clausule

8.1 Indien een bepaling uit deze voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden/overeenkomst aan.

Stern & Schatz GmbH
Wellseedamm 18
24145 Kiel
Deutschland